Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Stichting Vrienden van Patiëns


paardebloem8
RSIN nummer: 806336717
Bestuursleden:
Voorzitter/secretaris: Dhr. Oostwegel
Penningmeester: Mw. Boon-Schaghen
Overige bestuursleden: Deken van Galen, Dhr. Beckers

Postadres:
Kemmerlingstraat 8
6417 TT Heerlen
www.stichtingpatiens.nl/vrienden.html

Doelstelling:
  • Het werven van fondsen ten behoeve van de Stichting Patiëns gevestigd te Heerlen.
  • Het beheren van de aldus verworven fondsen.
  • Het ondersteunen van de financiële continuïteit aan St. Patiëns.
  • Het verlenen van administratieve ondersteuning aan St. Patiëns.
  • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zoals deskundigheidsbevordering middels advies en scholing door medewerkers van het dekenaat Heerlen en/of het bisdom Roermond.

Beleidsplan:
Het beheren van fondsen en werven van nieuwe fondsen.

Beloningsbeleid:
Er bestaat binnen Stichting Vrienden van Patiëns geen beloningsbeleid, alleen onkostenvergoeding.

Jaarverslag van de Stichting Vrienden van Patiëns 2017:

Het bestuur kwam 2 x samen.

  • Het eerste overleg behelsde het ter tafel brengen waarom het beoogde sponsor diner geen doorgang had kunnen vinden. Er werden door de leden diverse contacten gelegd om te bezien welke doelgroepen die we voor ogen hadden te polsen. als potentiële deelnemers. Het is duidelijk dat we ons hebben georiënteerd naar een doelgroep die enerzijds zelf doelen zoekt. Anderzijds worden ze al vaker benaderd om te steunen. Dit resulteerde in een ietwat stroperig proces, waarin we niet echt tot een doorbraak konden komen. In de tijd dat dit aanbod van zorg door vrijwilligers nog nieuw was, bleek aandacht ervoor groot en kreeg de Stichting die werkt op katholieke grondslag met name vanuit religieuzen en religieus betrokken mensen sympathie en steun. Nu de zorgaanbieders dit ook mogelijk maken is het aanbod vanuit de VTPZ niet meer zo ‘spannend’. Conclusie: we zullen naar andere wegen moeten zoeken.
  • Een tweede maal kwam ons bestuur minus een lid samen in het bestuurslokaal van de Stichting Patiens om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden van de stichting. Daarbij werd naast de inkijk in de gang van zaken levendig gekeken naar de katholieke identiteit van de Stichting Patiëns. Ook ons bestuur is stevig van mening dat we juist in deze tijd daaraan moeten vasthouden. Met de wens om dit contact bij tijd en wijle te hernemen verlieten onze stichtingsleden de vergadering.

  • Zoals afgesproken is ook dit jaar het diner van Stichting Patiëns gefinancierd. Vele van ons bestuur waren ook bij het diner vertegenwoordigd.

Financieel jaaroverzicht 20176-2018 Stichting Vrienden van Patiëns:

20182017
Baten:
Rente/giften€0,88€76,62
Lasten:
Bankkosten€126,00€124,80
Overige uitgaven€1.483,70€1.841,60
Totale Uitgaven€1.609,70€1.966,40
Resultaat:-€1.609,02-€1.889,78