Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Jaarverslag 2016


patiens-pb3
door de secretaris en coördinatoren en financieel jaarverslag

Bestuur


In 2016 heeft geen mutatie plaatsgevonden binnen ons Bestuur.

Dit betekent dat ons Bestuur eind 2016 als volgt was samengesteld:
* Dhr. H. v.d. Heuvel, Voorzitter
* Mevr. I Boon, Penningmeester
* Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris
* Mw. B. Jennekens
* Mw. Ph. Küppers-Leufkens

Coordinatoren:


* Mw. I. Lassche-Smeelen
* Mw. V. Kreutz-Piepers

Geestelijk adviseur:


* Deken Th. Van Galen

In het verslagjaar kwam het bestuur 6 maal bijeen.
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de
• dagelijkse gang van zaken;
• de continuïteit van het werk van de stichting;
• de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting;
• de samenwerking met andere organisaties en instanties.

Eucharistieviering St. Jozef, 20 maart 2016:
12 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 3 bestuursleden

Culinaire avond:
Op 24 november 2016, heeft de jaarlijkse culinaire avond plaatsgevonden, waaraan 22 vrijwilligers, 2 coördinatoren , 4 bestuursleden en 1 bestuurslid van de stichting Vrienden voor Patiëns hebben deelgenomen.

Nieuwsbrief:
In 2016 is geen Waakvlam verspreid.

Overzicht van de coördinatoren en vrijwilligers van Stichting Patiëns.
Hierbij moet worden opgemerkt dat nergens reistijden zijn inbegrepen!

Intakegesprekken bij zorgvraag:
Er vonden 40 gesprekken plaats (in totaal 42 patiënten gehad, waarvan 2 patiënten zijn meegegaan naar het jaar 2017)
Waarvan 12 gesprekken zonder zorginzet, redenen:
• Slechte toestand, familie blijft waken.
• Naar Kliniek.
• Overname door andere Stichting.
• Familie ziet af van zorg.
• Vóór inzet opname hospice.
• Vóór intake overleden.
• Ná intake overleden.
• Geplande euthanasie.

Aanmeldingsgesprek Nieuwe vrijwilliger /tevens aanname:
7 gesprekken (2 coördinatoren) met 5 vrijwilligers, met aanname.

Aanmeldingsgesprek Nieuwe vrijwilliger /zonder aanname:
4 gesprekken met 2 aangemelde vrijwilligers (2 coördinatoren), zonder aanname. Reden:
• Vrijwilliger wilt eerst stabiele privé situatie.
• Vrijwilliger meldt zich eerst aan bij langdurig zieken.

Afmelding als vrijwilliger:
4 afmeldingen.
Reden:
• Ouderdom
• Te druk
• Zonder afmeldingen niet naar de introductie bijeenkomsten geweest.

Afrondingsgesprekken 6 weken nà overlijden:
4 gesprekken. Overige hadden hieraan geen behoefte. Vonden telefonische benadering voldoende.
Tussenevaluatie bij langdurige zorginzet:
3 tussenevaluaties.
Evaluatiegesprekken met vrijwilligers na afronding van de zorg:
2 ochtenden werden bijgewoond door 2 coördinatoren en 10 vrijwilligers verspreid over deze ochtenden.
Bezoek aan vrijwilliger b.g.v. 12½ jarig jubileum:
2 bezoeken door 2 coördinatoren. Tevens afscheidsbezoek van 1 vrijwilliger.
Ziekenbezoek aan vrijwilliger:
1 bezoek door 1 coördinator.
Begrafenis en crematieplechtigheden:
6 plechtigheden werden bezocht door in totaal 12 vrijwilligers,
waarvan 3 plechtigheden door 1 coördinator.
Overige vonden in besloten kring plaats.
1 uitvaart: Vader van vrijwilliger. Bezocht door 2 coördinatoren + 3 vrijwilligers.
1 uitvaart: van oud vrijwilliger. Bezocht door 2 coördinatoren + 6 vrijwilligers +
2 bestuur.
Jubileum overleg:
4 overlegbijeenkomsten 1 coördinator + 1 secretaris.
1 overlegbijeenkomst 2 coördinatoren + 1 secretaris.
Coördinatoren overleg:
4 overlegbijeenkomsten.
Nieuwsbrief overleg:
1 coördinator + secretaris.
Invullen Registratie VPTZ :
1 coördinator + secretaris.
Bestuursvergadering:
6 vergaderingen werden bijgewoond door 2 coördinatoren,
waarvan 1 vergadering (vóór jubileum) door 1 coördinator.
Eucharistieviering St. Jozef:
12 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 3 bestuursleden.
Introductie cursus VPTZ voor nieuwe vrijwilligers: 6 bijeenkomsten
3 vrijwilligers.
Symposium Maastricht:” Pall.Zorg: Zo divers is het” (Dementie)
2 coördinatoren.
Symposium oncologie Maastricht:
1 coördinator + 1 vrijwilliger.
Congres Ede: “De laatste zorg.”
2 coördinatoren.
Congres Ede:”Samen sterk voor betere zorg in de laatste levensfase.”
2 coördinatoren.
Lezing psychosociale ondersteuning+intimiteit:
(afgevaardigde van de kerngroep netw. pall.zorg)
1 coördinator.
Thema avond Venlo: Dementie, een pall. ziekte?
2 coördinatoren + 6 vrijwilligers + 1 bestuur.
Thema middag: “Pijn” door Marij Schielke
2 coördinatoren + 10 vrijwilligers + 1 bestuur.
Thema middag Toon Hermans huis: (netwerk)
1 coördinator.
Film via netwerk “miss you already”
1 coördinator + 3 vrijwilligers + 1 bestuur.
25 Jarig Jubileum: 14 april
Evaluatiegesprek Corneliushuis n.a.v. jubileum:
1 coördinator + secretaris.
Interview krant:
1 coördinator + 1 bestuur + 2 vrijwilligers.
Interview bijwerken:
1 coördinator.
Jubileum 35jr De Drie Ringen + seizoens opening
1 coördinator.
Culinaire avond:
2 coördinatoren + 22 vrijwilligers + 4 bestuur + 1 vrienden.
Overdracht naar bestuur en retour: bij afwezigheid van coördinatoren
2 keer overdracht door 1 coördinator .


Financieel overzicht boekjaar 2016:

begroting 2016Baten/lasten 2016begroting 2015Baten/lasten 2015
Bureaukosten3.270,00 8.144,472.760,002.946,96
Kosten vrijwilligers16.800,0012.228,2012.300,0010.985,31
Totale uitgaven20.070,0020.372,6715.060,0013.932,08
Inkomsten14.698,8014.698,8014.720,4414.720,44
Overigen371,202.868,97339,561.447,49
Totale inkomsten15.070,0017.567,7715.060,0016.167,93
Resultaat-5.000,00-2.804,90-/- 0,00+2.235,85