Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Jaarverslag 2015


patiens-pb3
door de secretaris en coördinatoren en financieel jaarverslag

Bestuur


In 2015 heeft een mutatie plaatsgevonden binnen ons Bestuur.
In november 2015 heeft Wim Spiertz officieel zijn functie als penningmeester beëindigd. Wim heeft deze functie 25 jaar met hart en ziel voor onze Stichting vervuld.
Dit betekent dat ons Bestuur eind 2015 als volgt was samengesteld:
* Dhr. H. v.d. Heuvel, Voorzitter
* Mevr. I Boon, Penningmeester
* Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris
* Mw. B. Jennekens
* Mw. Ph. Küppers-Leufkens

Coordinatoren:


* Mw. I. Lassche-Smeelen
* Mw. V. Kreutz-Piepers

Geestelijk adviseur:


* Deken Th. Van Galen

In het verslagjaar kwam het bestuur 5 maal bijeen.
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de
• dagelijkse gang van zaken;
• de continuïteit van het werk van de stichting;
• de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting;
• de samenwerking met andere organisaties en instanties.

Eucharistieviering St. Jozef, 22 maart 2015:
7 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 4 bestuursleden

Culinaire avond:
Op 26 november 2015, heeft de jaarlijkse culinaire avond plaatsgevonden, waaraan 20 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 5 bestuursleden hebben deelgenomen.

Nieuwsbrief:
In 2015 is geen Waakvlam verspreid.

Overzicht van de coördinatoren en vrijwilligers van Stichting Patiëns.
Hierbij moet worden opgemerkt dat nergens reistijden zijn inbegrepen!

Intakegesprekken bij zorgvraag:
Er vonden 28 gesprekken plaats (in totaal 33 patiënten gehad, waarvan 5 patiënten zijn meegegaan naar het jaar 2015)
Waarvan 9 gesprekken zonder zorginzet, redenen:
• Familie wilt de zorg zolang mogelijk zelf doen.
• Overleden vóór inzet.
• Naar Ruggesteun
• Cliënt wijst zorg af.

Aanmelding nieuwe vrijwilliger /tevens aanname:
1 vrijwilliger

Aanmelding nieuwe vrijwilliger/ zonder aanname:
1 gesprek, reden:
*Vervolg gesprek is gepland in januari ‘16

Afmelding vrijwilligers:
2 vrijwilligers reden:
* Gezondheid
* Privé omstandigheden

Tussenevaluatie na 6 weken bij zorgvrager:
4 gesprekken met 1 coördinator

Afrondingsgesprekken 6 weken na overlijden:
5 gesprekken. Overige hadden hieraan geen behoefte. Vonden telefonische benadering voldoende

Evaluatiegesprekken met vrijwilligers na afronding van de zorg:
6 ochtenden werden bijgewoond door 2 coördinatoren en 26 vrijwilligers verspreid over deze 6 ochtenden

Begrafenis en crematieplechtigheden:
9 plechtigheden werden bezocht door in totaal 17 vrijwilligers.
7 keer waren 1of2 coördinatoren aanwezig.
Overige vonden in besloten kring plaats.

Bezoek aan vrijwilligers:
4 bezoeken, reden:
* bij ziekte, 2 coördinatoren
* 12½jarig jubileum, 2 coördinatoren

Bezoek cliënt in ziekenhuis:
1 bezoek, 1 coördinator

Coördinatoren overleg:
4 overlegbijeenkomsten

Nieuwsbrief overleg:
4 bijeenkomsten
1 coördinator + secretaris

Ontwerp nieuwe folder/overleg:
4 bijeenkomsten, 1 coördinator
waarvan 1 bijeenkomst met 1 coördinator, secretaris + bestuurslid
Interview met vrijwilliger: Voor de Waakvlam.
1 coördinator + secretaris

Invullen Registratie VPTZ :
1 coördinator + secretaris

Invullen vragenlijst voor subsidie:
1 coördinator + secretaris

Workshop Rotterdam: “Geluid, stilte en muziek in de Pall. Zorg”
2 coördinatoren

Overdracht naar bestuur / retour: bij afwezigheid coördinatoren
3 overdrachten door 1 coördinator

Overleg met Steunpunt voor mantelzorgers + Ruggesteun:
i.v.m. nieuw te vormen netwerk
1 coördinator + secretaris

Int.Dag Pall.Zorg Limburg te Herten:
2 coördinatoren, 1 vrijwilliger en 1 bestuur

Overleg met VPTZ bestuurder:
1 coördinator en 2 bestuur

Overleg met penningmeester i.v.m. declaratie:
2 coördinatoren

VPTZ Inspiratiedag te Amersfoort:
2 coördinatoren

Lezing “Omgaan met sterven” Groene Kruis:
2 coördinatoren, 9 vrijwilligers en 2 bestuur

VPTZ Vrijwilligersdag te Nuenen:
1 coördinator, 5 vrijwilligers en 1 bestuur

Elckerlyck Congres:
1 bestuur

Overleg met Jaap Bressers i.v.m. Jubileum:
1 coördinator en 2 bestuur
Casuïstiek bespreking te Weert:”Zorg bieden aan allochtone medemens”
2 coördinatoren, 2 vrijwilligers en 1 bestuur

Culinaire avond:
20 vrijwilligers, 2 coördinatoren, 5 bestuursleden

Afscheidsreceptie Meander: Terry Brouwers
2 coördinatoren

Financieel overzicht boekjaar 2015:

begroting 2015Baten/lasten 2015begroting 2014Baten/lasten 2014
Bureaukosten2.760,00 2.946,963.050,003.238,11
Kosten vrijwilligers12.300,0010.985,3111.875,0013.314,13
Totale uitgaven15.060,0013.932,0814.925,0016.552,24
Inkomsten14.720,4414.720,4414.849,5814.849,58
Overigen339,561.447,49526,631.542,79
Totale inkomsten15.060,0016.167,9315.376,2116.392,29
Resultaat-/-    0,002.235,85451,21-159,95