Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Jaarverslag 2014


patiens-pb3
door de secretaris en coördinatoren en financieel jaarverslag

Bestuur


In 2014 hebben mutaties plaatsgevonden binnen ons Bestuur.
In maart 2014 heeft dhr. Engels laten weten dat hij afziet van een bestuursfunctie.
Op 9 september is onze voorzitter Jan Boots plotseling overleden. Jan heeft deze functie bijna 9 jaar met hart en ziel voor onze Stichting vervuld.                                     
Op 6 oktober is Irene Boon als bestuurslid toegetreden tot onze Stichting en zij zal het gehele jaar worden ingewerkt door Wim Spiertz, zodat zij t.z.t. zijn functie als penningmeester kan gaan overnemen.
Op 13 oktober is Hans van de Heuvel benoemd tot onze nieuwe voorzitter.
Dit betekent dat ons Bestuur eind 2014 als volgt was samengesteld:
*    Dhr. H. v.d. Heuvel, Voorzitter
*    Dhr. W. Spiertz, Penningmeester
*    Mevr. I Boon, bestuurslid
*    Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris
*    Mw. B. Jennekens
*    Mw. Ph. Küppers-Leufkens

Coordinatoren


*    Mw. I. Lassche-Smeelen
*    Mw. V. Kreutz-Piepers

Geestelijk adviseur


*    Deken Th. Van Galen

Op 30 oktober 2013 heeft Dhr. F. Sluysmans zijn lidmaatschap als medisch adviseur opgezegd.

In het verslagjaar kwam het bestuur 5 maal bijeen.
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de
dagelijkse gang van zaken;
de continuïteit van het werk van de stichting;
de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting;
de samenwerking met andere organisaties en instanties.

Eucharistieviering St. Jozef, 16 maart 2014:
 9 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 4 bestuursleden

Culinaire avond:
Op 19 november 2014, heeft de jaarlijkse culinaire avond plaatsgevonden, waaraan 23 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 5 bestuursleden hebben deelgenomen.

Nieuwsbrief:
In november 2014 is de Waakvlam verspreid.
Overzicht van de coördinatoren en vrijwilligers van Stichting Patiëns.
Hierbij moet worden opgemerkt dat nergens reistijden zijn inbegrepen!

Intakegesprekken bij zorgvraag:
Er vonden 45 gesprekken plaats (in totaal 50 patiënten gehad, waarvan 5 patiënten zijn meegegaan naar het jaar 2014)
Waarvan 8 gesprekken zonder zorginzet, redenen: 
Familie wil de zorg zolang mogelijk zelf doen.
Overleden vóór inzet.
Naar Ruggesteun
Cliënt wijst zorg af.
                   
Aanmelding nieuwe vrijwilliger /tevens aanname:
2 vrijwilligers

Aanmelding nieuwe vrijwilliger/ zonder aanname:
2 gesprekken, reden:
* Vrijwilliger heeft nog teveel problemen in zijn privé leven.
* Vrijwilligster neemt nu nog geen beslissing

Afmelding vrijwilligers:
2 vrijwilligers, reden:
* Privé omstandigheden
* Te druk

na 6 weken bij zorgvrager tussenevaluatie:
9 gesprekken met 1 coördinator  

Afrondingsgesprekken 6 weken na overlijden:
3 gesprekken. Overige hadden hieraan geen behoefte. Vonden telefonische benadering voldoende

Evaluatiegesprekken met vrijwilligers na afronding van de zorg:
5ochtenden werden bijgewoond door 2 coördinatoren en 30 vrijwilligers verspreid over deze 5 ochtenden                                                                                                 

Begrafenis en crematieplechtigheden:
18 plechtigheden werden bezocht door in totaal 20 vrijwilligers.
13 keer waren 1 of 2 coördinatoren aanwezig. Overige vonden in besloten kring plaats.

Uitvaart Jan Boots:
12 vrijwilligers, 2 coördinatoren, 2 bestuursleden
Bezoek aan vrijwilligers (bestuur)

7 bezoeken, reden:
*  na operatie, 2 coördinatoren + secretaris
* Stop als vrijwilliger, 2 coördinatoren
* Afscheid nemen van Jan Boots, 2 coördinatoren + secretaris
* na fietsongeval bestuurslid, 2 coördinatoren + secretaris
* operatie na val van vrijwilliger 2x 1 coördinator
* nabestaande bezoek

Coördinatoren overleg:
4 overlegbijeenkomsten 
Interview met 3 leerlingen Arcus College voor opleiding tot helpende:
1 coördinator + secretaris

Nieuwsbrief overleg:
3 bijeenkomsten
1 coördinator + secretaris

Interview met vrijwilliger: Voor de Waakvlam.
1 coördinator + secretaris

Invullen Registratie VPTZ :
1 coördinator + secretaris

Bestuursvergadering:
5 vergaderingen werden bijgewoond door 2 coördinatoren,                                                                                                    

Eucharistieviering St. Jozef:
9 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 4 bestuursleden

Symposium Nijmegen:
“Pall.Zorg: intuïtie, wijsheid of wetenschap?
2 coördinatoren

Symposium Maastricht:
Oncologische Patiëntenzorg
3 vrijwilligers, 1 coördinator, 1 bestuurslid

Thema bijeenkomst:
“Zingeving in de Palliatieve Zorg
5 vrijwilligers, 2 bestuursleden en 1 coördinator

Cursus Zingeving:
“Omgaan met zingevingsvragen” in de pall. fase
2 vrijwilliger, 3 dagdelen

Introductiecursus VPTZ:
1 vrijwilliger – 6 middagen

Overdracht cliëntgegevens naar bestuur:
i.v.m. afwezigheid coördinatoren.

Overleg met Meander:
Terry Brouwers i.v.m. 24 uurs zorg.
2 coördinatoren
Kerngroep Netwerk Palliatieve Zorg O.Z.L.
3 vergadering, 1 coördinator

Congres Utrecht:
“Geen daden maar woorden”
2 coördinatoren

Theater voortelling:
De Blauwe Schuur
17 vrijwilligers, 2 coördinatoren, 4 bestuursleden

Theater voorstelling:
“Bovenkamer” (Dementie)
7 vrijwilligers, 2 coördinatoren, 3 bestuursleden

Kennismakingsgesprek:
Met voorzitter Netw.Pall.Zorg, Harrie Eussen.
2 coördinatoren

Start Bijeenkomst:
(netwerk)Meldpunt Geestelijke Begeleiding in pall.fase.
10 vrijwilligers, 2 coördinatoren, 1 bestuurslid

Film Amour:
Intern.Dag van de Pall.Zorg
8 vrijwilligers, 1 bestuurslid

Culinaire avond:
23 vrijwilligers,  2 coördinatoren, 5 bestuursleden

Kennismakingsgesprek:
Met nieuwe bestuur van De Brug.
1 coördinator, 2 bestuursleden (voorzitter + secretaris)
 
Financieel overzicht boekjaar 2014:
begroting 2013Baten/lasten 2013begroting 2014Baten/lasten 2014
Bureaukosten3.050,00 5.117,153.050,003.238,11
Kosten vrijwilligers11.875,0013.103,3111.875,0013.314,13
Totale uitgaven14.925,0018.220,4614.925,0016.552,24
Inkomsten12.728,4012.728,4014.849,5814.849,58
Overigen2.196,601.333,79526,631.542,79
Totale inkomsten14.925,0014.062,1915.376,2116.392,29
Resultaat-/-    0,00-4.158,27451,21-159,95